Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của GILIMEX