UBCK chấp thuận Báo cáo kết qủa phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động