Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty GILIMEX tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016