Tờ trình số 14 về việc Phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty GILIMEX