Tờ trình số 03/2020/ TTr-ĐHĐCĐBT về việc điều chỉnh Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi