Tờ trình số 02/2020/ TTr-ĐHĐCĐBT về việc Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng đến ngày 16/07/2020 (Đã được kiểm toán)