Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 sửa đổi