Tờ trình Phê duyệt việc từ nhiệm TV HĐQT bà LÊ THỊ LỆ HẰNG từ ngày 22/4/2017