Tờ trình Phê duyệt việc từ nhiệm TV BKS ông NGUYỄN ĐỨC MINH từ ngày 07/5/2017