Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư – Cập nhật