Tờ trình điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)