Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư