Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty