Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020