Tờ trình Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty GILIMEX