Tờ trình 10/2022/TTr – ĐHĐCĐTN về việc thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán CPRL cho nhà đầu tư