Tờ trình 07 – Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty