Tờ trình 06 – Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015