Tờ trình 05: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động