Tờ trình 04 – Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty