Tờ trình 04/2022/TTr – ĐHĐCĐTN về Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi