Thông báo về việc điều chỉnh ngày giao dịch chứng khoán thay đổi niên yết