Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – lần 2