Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020