Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020