Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty GILIMEX