Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty GILIMEX