Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Gilimex đã được sửa đổi, bổ sung