Phụ lục 5 – Nghị quyết HĐQT về việc triển khai sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đính kèm Bản cáo bạch