Phụ lục 2 – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đính kèm Bản cáo bạch