Phụ lục 1 – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đính kèm Bản cáo bạch