Ông Trần Nhân Quí Trát – Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty