Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty