Ông Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty