Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐCĐ/GIL về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài