Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2021