Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐQT về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HOSE