Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐQT về việc thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ cho Công đoàn Công ty GILIMEX