Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt BCTC riêng Quý 2/2021