Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020