Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐQT về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020