Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật