Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 3-2019