Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐQT về việc triển khai việc sử dụng tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu