Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019