Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Esop 2019