Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 15% bằng tiền