Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông bất thường