Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu Esop năm 2019