Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 2-2020